بیولوژی سلول های کشت شده  

درخواست حذف این مطلب
اعتبار کشت های سلولی به عنوان یک مدل عملکرد فیزیولوژیکی در شرایطin vivo  ، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.اغلب سلول فنوتیپ صحیح  in vivo را بیان نمی کند چرا که ریز محیط سلول (microenvironment ) تغییر کرده است. تعاملات سلول با سلول و سلول ماتریس کاهش می یابد، زیرا سلول ها فاقد ناهمگونی و معماری سه بعدی موجود در داخل بدن می باشند و بسیاری از محرک هورمونی و تغذیه ای وجود ندارد. این باعث ایجاد یک محیطی است که به نفع تکثیر، مهاجرت و تکثیر سلول های پروجنیتور تخ

ادامه مطلب  

ترمیم اسکار  

درخواست حذف این مطلب
    پاتوفیزیولوژی     بیش از حد کلاژن موجب دو نوع اسکار می­شود: کلوئید و هیپرتروفیک.     کلوئید   مکانیسم درمان     ش !!! تن مکانیکی اسکار موجود     تحریک فرآیند آبشاری ترمیم در کلینیک ایده آل     ایجاد اثر ضد اسکار با بازسازی بافت ماتری !!! توسط افزایش متالوپروتئیناز(mmps) وکاهش ایزوفرم tgf-β3 و tgf-β1 و β2   ت !!! یب کلاژن اضافی کلویید ترمیم کلویید           افزایش پلاکت gf که سبب جذب مونوسیتها به محل نیدلینگ شده و متعاقبا رهایش اینترلوکین 10 (سیتوکین ضد

ادامه مطلب  

ترمیم اسکار  

درخواست حذف این مطلب
پاتوفیزیولوژی     بیش از حد کلاژن موجب دو نوع اسکار می­شود: کلوئید و هیپرتروفیک.     کلوئید   مکانیسم درمان     ش !!! تن مکانیکی اسکار موجود     تحریک فرآیند آبشاری ترمیم در کلینیک ایده آل     ایجاد اثر ضد اسکار با بازسازی بافت ماتری !!! توسط افزایش متالوپروتئیناز(mmps) وکاهش ایزوفرم tgf-β3 و tgf-β1 و β2   ت !!! یب کلاژن اضافی کلویید ترمیم کلویید           افزایش پلاکت gf که سبب جذب مونوسیتها به محل نیدل

ادامه مطلب